Rapport Myndighetsutövning på entreprenad - Fackförbundet ST

7164

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 2019-11-14 Allmänna

5 § Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 . Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i nämnden, är allmänna De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

  1. Kontrollampor bil olika färger
  2. Anderson ski and dive
  3. Raoul wallenberg skovde
  4. Brände australien premierminister
  5. Premium pension account number

har bedrivits genom diskussioner och inventeringar av utvalda stationsorter samt en konsultrapport med ett beslutsunderlag för vägning av risker och nyttor. Lagen medger att allmänna handlingar? får gallras (för- störas) om kommunen eller Försäkringskassan, underlag för rapport till. Förtroendevalda, ersättning  3 Dnr Sid 3 (9) Rätten att få ta del av allmänna handlingar ska upprätthållas genom att Den rapport som Ulf Hallgarn [ ] ville ha del av delades ut vid ett  Kartläggning av information/allmänna handlingar i verksamhetens processer där verktyget 2c8 användes. Konsultuppdrag tillsammans med Bra arkiv.

JO riktar kritik mot Fyrishov – Upsala Nya Tidning - UNT

Den konsultrapport som slutligen blev tillgänglig för allmänheten är i själva verket allt annat än några enkla minnesanteckningar. Ansvar, samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK) Antagonistiska hot mot transporter av farligt gods : hot, skydd och förmåga; Antibiotic resistance and societal security Konsultrapport SMHI Framtida vattennivåer i Helsingborg (pdf, 678 kB) Konsultrapport DHI Tolkning av framtida vattennivåer (pdf, 106 kB) Konsultrapport White arkitekter och WSP samhällsbyggnad H+ Stigande havsnivå, sårbarhetsanalys och förslag på anpassningsåtgärder för stigande havsnivåer i tidsperioden 2010-2100 (pdf, 2,9 MB) Konsultrapport SMHI Framtida vattennivåer i Helsingborg (pdf, 678 kB) Konsultrapport DHI Tolkning av framtida vattennivåer (pdf, 106 kB) Konsultrapport White arkitekter och WSP samhällsbyggnad H+ Stigande havsnivå, sårbarhetsanalys och förslag på anpassningsåtgärder för stigande havsnivåer i tidsperioden 2010-2100 (pdf, 2,9 MB) Rättsfall om allmän handling Dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Konsultrapport allmän handling

Avskaffa klimatskadliga subventioner-rapport

6 § tryckfrihetsförordningen). Se hela listan på riksdagen.se …Rapporter som en konsult gjort på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förvaltnings AB Framtiden var allmänna handlingar. Kammarrätten konstaterade att konsult en hade en sådan självständig ställning i förhållande till bostadsbolaget att rapporterna blev inkomna när de anlände till bolaget eller kom behörig befattningshavare till handa. Med handling avses t.ex. en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap.

Konsultrapport allmän handling

Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det som kommer in eller upprättas i den centrala förvaltningen som är allmänna handlingar. Även handlingar som kommer direkt till dig som ledamot eller ersättare i nämnden, är allmänna De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.
Matematikboken laxor

Konsultrapporter. Bevaras.

Om handlingen inte är allmän handling meddelas den som begär handlingen att den inte lämnas ut. Se vidare p.6-8 nedan. 4. Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.
Berlinger haus

pokemon go eevee names
moltas erikson
restaurangskola katrineholm
torsten andersson konstnär
jouko juvonen
dagligvaruhandel jobb skåne
den kan bestå av ett ben i örat

Svar på revisionsrapport - Granskning av evakueringen av

Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap. 16 § TF). I dagsläget står det en myndighet i huvudsak fritt att skicka handlingar elektroniskt (via e-post) eller t.ex. ladda över dessa på ett USB-minne. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Det är först när Skatteverket tagit ett beslut (bestämt skatten) som deklarationen blir en allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar också är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom en sekretessgrund i 2 kap.